ODDĚLENÍ NÁSLEDNÉ PÉČE, SOCIÁLNÍ SLUŽBY

V prvním, třetím a čtvrtém podlaží nemocnice je umístěno celkem 75 lůžek následné péče.

Tato péče je poskytována pacientům se stanovenou diagnózou, u kterých došlo ke zvládnutí akutního onemocnění a u nichž nelze důvodně očekávat zvrat stability zdravotního stavu, vyžadující akutní lůžkovou péči a to do doby, pokud tuto zdravotní péči nelze nebo není účelné poskytovat ambulantně. Cílem následné péče je dosažení úplného fyzického nebo duševního zdraví chronicky nebo dlouhodobě nemocných osob nebo co nejvýraznější zmírnění následků onemocnění,úrazů či vrozených vad, případně zpomalení progrese nebo důstojné dožití u osob nevyléčitelně nemocných.
Návaznost následné péče na akutní i obráceně je plynule zajištěna. Kapacity oddělení lze využívat i k tzv. sociální péči ve zdravotnických zařízení dle Zákona č.108/2006 Sb v platném znění. Maximální počet těchto lůžek je 15.
Součástí lůžkové složky ONP je i úsek sociální sestry, která však zajišťuje potřebné úkony i pro akutní část zařízení nemocnice.

Telefonické kontakty na jednotlivá pracoviště:


ONP 1 556 778 110
ONP 3 556 778 130
ONP 4 556 778 140
Sociální sestra 556 778 144


SOCIÁLNÍ SESTRA

Sociální sestra nemocnice poskytuje pomoc pacientům všech věkových kategorií, kteří se pro nepříznivý zdravotní stav nebo nedostatečné sociální zázemí dostali do situace, kterou nejsou schopni sami řešit.
Současně zajišťuje agendu spojenou s přijímáním, uložením, vydáváním a nakládáním důchodů hospitalizovaných pacientů na oddělení následné péče, pokud o to požádají. V případě její nepřítomnosti z důvodu nemoci či dovolené, tuto agendu zajišťuje hlavní pokladna nemocnice. Cílem je umožnit pacientům návrat do jejich přirozeného prostředí příp. poskytnout potřebné informace a dle možností i konkrétní pomoc.
Mgr. Miroslava Mošová
telefon: 556 778 144
mobil: 730 165 646
Pracovní doba:

Po, Út 6.00 - 17.30 hod
St, Čt 6.00 - 15.30 hod


SOCIÁLNÍ SLUŽBY VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH LŮŽKOVÉ PÉČE

Dle §52 zákona č.108/2006 Sb, platného od 1.1.2007, o sociálních službách lze ve zdravotnických zařízeních ústavní péče poskytovat sociální služby pobytového typu, dříve označovaných jako sociální hospitalizace.

V průběhu roku 2007 naše zařízení podalo žádost o zapsání do registru poskytovatelů sociálních služeb. Po splnění nezbytných úkonů a odsouhlasení Krajským úřadem, Ministerstvem práce a sociálních věcí a zdravotními pojišťovnami nám byl tento druh péče schválen. Realizace pak začala v posledním čtvrtletí 2007.

Ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče se poskytují pobytové sociální služby osobám, které již nevyžadují lůžkovou péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být proto propuštěny ze zdravotnického zařízení lůžkové péče do doby, než jim je zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou nebo zajištěno poskytování terénních nebo ambulantních sociálních služeb anebo pobytových sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:
a) poskytnutí ubytování
b) poskytnutí stravy
c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
f) sociálně terapeutické činnosti
g) aktivizační činnost
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Úhrada pobytových sociálních služeb je vícezdrojová.
Osoba, které budou poskytovány sociální služby za úhradu, bude vždy hradit ubytování a stravu. Maximální výše úhrady za ubytování a stravu činí 310 Kč/den. Po úhradě za ubytování a stravu musí osobě zůstat alespoň 15% jeho příjmu. Poskytovatel se může dohodnout na spoluúčasti na úhradě nákladů s manželem/manželkou/, rodiči nebo dětmi osoby, pokud tato nemá vlastní příjem či její příjem nepostačuje na úhradu nákladů.
Pokud má osoba nárok či je příjemcem příspěvku na sociální péči, bude dále kromě ubytování a stravy hradit péči při poskytování pobytových služeb ve výši přiznaného příspěvku.
Dalšími zdroji úhrady pobytových sociálních služeb je účelová dotace státu a úhrada zdravotní péče pojišťovnou.
Podrobně o této službě hovoří výše několikrát zmiňovaný zákon. Konkrétní aktuální možnosti a podmínky v našem zařízení vám sdělí vrchní popřípadě sociální sestra, včetně cenových kalkulací. S žadatelem či jeho zákonným zástupcem se na tuto péči sjednává řádná smlouva. V oddíle „Informace pro pacienty - formuláře ke stažení“ najdete žádost k přijetí.

Návštěvní hodiny: Po-Pá 10:00 až 11:00, 15:00 až 17:00, So, Ne a svátky: 10:00 až 11:00 a 14:00 až 17:00, příp. podle domluvy.